Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wyzwalają społeczną energię

08 lipca, 2022

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO to organizacja pozarządowa z czternastoletnim doświadczeniem! Aktywnie działa głównie na terenie powiatu wołowskiego, integrując i rozwijając lokalne społeczności. 

O Stowarzyszeniu PROPAGO

Powstało w 2008 roku z inicjatywy lokalnych liderek. Od listopada 2008 roku należy do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Stowarzyszenie PROPAGO należy również do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO 🙂

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na ul. Towarowej 1 w Brzegu Dolnym, gdzie w budynku PKP wynajmuje lokal o powierzchni 80m2. Znajduje się tam biuro PROPAGO oraz sala szkoleniowa na 20 osób. 

Główne obszary aktywności stowarzyszenia to integracja i rozwój lokalnej społeczności. Stowarzyszenie zajmuje się programowaniem i realizowaniem projektów dotyczących integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju ekonomii społecznej. Wspiera inicjatywy lokalne i działania kobiet. By móc wspierać innych, członkowie Stowarzyszenia brali udział w licznych szkoleniach i kursach w Polsce. 

Działalność stowarzyszenia obejmuje:

 • Wspieranie inicjatyw, których celem jest realizowanie przedsięwzięć przydatnych społecznie. 
 • Promocja aktywności obywatelskiej. 
 • Działalność edukacyjna i informacyjna adresowana do organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych problematyką III sektora. 
 • Działania na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną . 
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego. 

PROPAGO koordynuje również kalendarz wydarzeń NGO a od 2019 roku wydaje Biuletyn Aktywności Obywatelskiej. Osoby chcące się zapisać do listy mailingowej proszone są o kontakt mailowy: promocja@propago.org.pl 

„Wyzwalamy Społeczną Energię”

To nazwa projektu jaki jest realizowany przez Stowarzyszenie PROPAGO od lipca 2021 do końca bieżącego roku. Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Główne cele projektowe to wsparcie organizacji pozarządowych i aktywności społecznej poprzez rozwój i aktywizowanie oraz podwyższenie wiedzy i kompetencji społeczności lokalnej z powiatu wołowskiego. Zespół Stowarzyszenia zapewnia doradztwo merytoryczne oraz księgowe, warsztaty stacjonarne i wyjazdowe, cykl szkoleń, moderowane spotkania pozarządowe, pikniki aktywności społecznej, spotkania informacyjne nt. inicjatyw lokalnych w gm. Brzeg Dolny oraz promocję III sektora w powiecie wołowskim.
Opis projektowy nie odzwierciedla jednak energii społecznej, którą rzeczywiście da się poczuć uczestnicząc choćby w piknikach aktywności lokalnej jakie odbyły się w ubiegłym miesiącu – Noc Świętojańska w Rudnie (25 czerwca ) oraz Piknik z wolontariatem w tle w Żerkowie (4 czerwca) i w Krzydlinie Małej (5 czerwca). Namiastkę wydarzeń można podejrzeć na profilu społecznościowym bądź na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Czerwiec dla PROPAGO to był gorący miesiąc. Nie tylko za sprawą temperatur, ale przez ilość i intensywność działań. Oprócz pikników odbyło się również bezpłatne szkolenie „Działalność odpłatna w NGO” (23 czerwca) oraz „Spotkanie sieciujące dla organizacji pozarządowych z powiatu wołowskiego” (25 czerwca). Co więcej miesiąc maj nie wypadł wcale gorzej pod względem ilości i jakości przedsięwzięć.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

 • Priorytet Małe inicjatywy projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.
 • Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
 • Priorytet Aktywni obywatele  – projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
 • Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Program umożliwia składanie ofert samodzielnie lub w porozumieniu z innymi instytucjami, dopuszczając możliwość partnerstwa publiczno-społecznego (partnerem organizacji jest jednostka samorządu terytorialnego), partnerstwa prywatno-społecznego (partnerem jest prywatne przedsiębiorstwo) oraz partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego, które łączy wszystkie trzy sektory. Dopuszczalne jest także złożenie tzw. oferty wspólnej, w której o środki ubiegają się co najmniej dwie współpracujące ze sobą organizacje pozarządowe. 

Za obecny kształt FIO odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Chcesz pozyskać dotację z FIO? Twoja organizacja realizuje działania finansowane z FIO i potrzebujesz wsparcia? Jakie działania z FIO mogą zostać dofinansowane? Czy wymagany jest wkład własny? Jak dokumentować realizację zadań? Chcesz skorzystać z konsultacji? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.propago.org.pl, www.gov.pl, www.facebook.com