Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fundacja Jagniątków Partnerem Lokalnym dla Wolontariatu

04 lipca, 2022

Jeleniogórski Inkubator NGO – Fundacja Jagniątków – został jednym z siedmiu Partnerów Lokalnych w kraju. Właśnie zakończył się wybór partnerów w ramach konkursu Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2022-2024, w ramach programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Program ma wdrażać rozwiązania gwarantujące długofalowe wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce. Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu długoterminowego. Wsparcie tej formy wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych. O różnych rodzajach wolontariatu dowiesz się więcej TUTAJ. Proponowane wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką. O podmiotach, na rzecz których wolontariusze mogą wykonywać świadczenia przeczytasz więcej TUTAJ.

Działania podejmowane przez pośrednictwo programu mają na celu także wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Źródłem finansowania programu są środki z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ramy prawne i programy

Wolontariat w Polsce został ujęty w ramy prawne w 2003 roku. Do dziś służy nam i obowiązuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będąca podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat. Oprócz tej ustawy, w naszym kraju funkcjonuje „Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce” z 2011 roku, zawierająca wytyczne i rekomendacje, mające być uwzględniane w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach, z uwzględnieniem prawa krajowego i wspólnotowego. Uchwałą zaś nr 137/2018 Rady Ministrów przyjęty został program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Jego strategicznym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Program Europejskiego Korpusu Solidarności (European Solidarity Corps Programme)

15 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej 2021-2027. Wystartował więc nowy program dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych. 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w wysokiej jakości łatwo dostępne działania solidarnościowe, głównie w wolontariat. Pozwalać ma to na wzmacnianie spójności, solidarności, demokracji, tożsamości europejskiej oraz aktywnego obywatelstwa w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Umożliwiać ma zarazem podejmowanie wyzwań społecznych i humanitarnych w terenie, ze szczególnym naciskiem na promowanie zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i równych szans. 
Rolę Narodowej Agencji Programu pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Twoja organizacja współpracuje lub chce korzystać ze wsparcia wolontariuszy? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnych wolontariatu? Co Rządowy Program „Korpus Solidarności” ma wspólnego z Europejskim Korpusem Solidarności? Jakie są możliwości i instrumenty wsparcia wolontariatu?

Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą.
Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś! 

Źródło: www.korpussolidarnosci.gov.pl, eks.org.pl