Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Polityka spójności i procedura wyłaniania NGO do Komitetów Monitorujących jej programy

30 czerwca, 2022

Zastrzeżenia, wątpliwości i oburzenie wywołała procedura wyłaniania organizacji pozarządowych do składów Komitetów Monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027. Stanowisko w tej sprawie zajęła Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego, czyli organ konsultacyjny i opiniodawczy powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nieobojętny pozostał również Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, będący porozumieniem 16 wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Programy polityki spójności na lata 2021-2027

Polska już blisko osiemnaście lat funkcjonuje jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, co pomimo pewnych kosztów z tym związanych, przynosi wiele korzyści na płaszczyźnie politycznej, społecznej czy gospodarczej. Jednym z benefitów, jakie dała Polsce akcesja do Unii Europejskiej, jest możliwość korzystania z jej funduszy pomocowych. Te bezzwrotne środki są przekazywane państwom członkowskim w ramach polityki i działań podejmowanych przez instytucje unijne. Do głównych funduszy UE przeznaczonych dla państw członkowskich należą te wspierające politykę regionalną (obecnie szerzej – politykę spójności), wspólną politykę rolną oraz wspólną politykę rybołówstwa. Są to następujące fundusze pomocowe:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2. Europejski Fundusz Społeczny Plus, a do 2020 roku Europejski Fundusz Społeczny
 3. Fundusz Spójności
 4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 5. Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (Europejski Fundusz Rolny Gwarancji)
 6. Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (w latach 2014–2020 Europejski Fundusz Morski i Rybacki, w latach 2007–2013 Europejski Fundusz Rybacki).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus należą do funduszy strukturalnych i wraz z Funduszem Spójności są odpowiedzialne za realizację polityki regionalnej, czyli polityki spójności.

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Jak czytamy w uzasadnieniu do poniższej uchwały – DRDPP po otrzymaniu projektu procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów Komitetów Monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027 od Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz po zebraniu uwag od organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, zdecydowała o podjęciu uchwały w tym zakresie.

UCHWAŁA NR 51/III/22 DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie projektu procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów KM programów polityki spójności na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), § 9 ust. 1 uchwały
nr 2502/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie organizacji i trybu działania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023 uchwala się,
co następuje:

§ 1.
Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z art. 41a, ust. 1 jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i w żadnym wypadku nie stanowi reprezentacji zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jedynymi strukturami reprezentującymi zorganizowane społeczeństwo obywatelskie są organizacje obywatelskie oraz ich związki i federacje. 

§ 2.
Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w oparciu o zapisy Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, mając na względzie że:

 1. reprezentatywność partnerów reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie powinno gwarantować, aby partnerzy, o których mowa w Rozporządzeniu ramowym, byli najbardziej reprezentatywnymi właściwymi zainteresowanymi stronami oraz aby byli nominowani jako właściwie umocowani przedstawiciele, z uwzględnieniem ich kompetencji, zdolności do aktywnego uczestnictwa i odpowiedniego poziomu reprezentacji,
 2. przy formułowaniu zasad członkostwa w komitecie monitorującym należy uwzględnić zaangażowanie partnerów, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programów i dążą
  do promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 3. Rady Działalności Pożytku Publicznego nie są ciałami reprezentatywnymi dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, a zasiadający w tych Radach przedstawiciele organizacji pozarządowych nie posiadają mandatu reprezentowania społeczeństwa obywatelskiego będąc wybieranymi i powoływanymi wg procedur określonych przez organy administracji publicznej, 
 4. przedstawiona procedura jest nieprzejrzysta i nie reprezentatywna dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego,
 5. forma konsultacji projektu procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów KM programów polityki spójności na lata 2021-2027 przedstawiona przez Radę Działalności Pożytku Publicznego ograniczona do 1-4 dni jest zupełnie nieakceptowalna,

oprotestowuje przedstawioną procedurę wnioskując o w pełni transparentny proces przygotowania procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów KM programów polityki spójności na lata 2021-2027 przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, a nie ciała konsultacyjno-doradcze administracji publicznej i w adekwatnym terminie dla przejrzystości procedury.

§ 3.
Uchwałę otrzymują:

1) Zarząd Województwa Dolnośląskiego
2) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
3) Rada Działalności Pożytku Publicznego
4) Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

5) Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Waldemar Weihs

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

Konwent WRDPP jest dobrowolnym porozumieniem 16 wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i nie posiada instytucjonalnej osobowości prawnej. Inicjatywa utworzenia Konwentu pojawiła się w roku 2014, kiedy w całej Polsce były realizowane projekty wspierające rady działalności pożytku publicznego, realizowane przez organizacje członkowskie Sieci SPLOT. 
Oficjalne powołanie Konwentu odbyło się podczas obchodów Ogólnopolskiego święta Rad Działalności Pożytku Publicznego 27 listopada 2016 roku. 
Celem Konwentu WRDPP jest tworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany informacji dla członków wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, a także wyrażania wspólnych opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania Rad, a także w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

KWRDPP 13 czerwca opublikował swoje stanowisko dotyczące projektu procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów Komitetów Monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zebrał następujące uwagi dot. przesłanego projektu procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów Komitetów Monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027:

1) Reprezentatywność partnerów reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie powinno gwarantować, aby partnerzy, o których mowa rozporządzenia ramowym, byli najbardziej reprezentatywnymi właściwymi zainteresowanymi stronami oraz aby byli nominowani jako właściwie umocowani przedstawiciele, z uwzględnieniem ich kompetencji, zdolności do aktywnego uczestnictwa i odpowiedniego poziomu reprezentacji (patrz Rozporządzenie delegowane);

2) Przy formułowaniu zasad członkostwa w komitecie monitorującym należy uwzględnić zaangażowanie partnerów, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programów i dążą do promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (Art. 10 Rozporządzenia delegowanego);

3) Rady Działalności Pożytku Publicznego nie są ciałami reprezentatywnymi dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, stanowiąc wyłącznie organ opiniodawczo-doradczy administracji publicznej. Przedstawiciele NGO zasiadający w RDPP są wybierani i powoływani przez organ administracji publicznej; 

4) Przedstawiona procedura jest nieprzejrzysta i nie reprezentatywna – narusza zapisy Art. 39 Rozporządzenia ramowego;

5) Przedstawiony termin konsultacji dokumentu jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że ustawowym terminem wyrażania opinii przez wojewódzkie RDPP dla dokumentów strategicznych wynosi 30 dni, natomiast przesłanie mailem dokumentu do konsultacji z terminem niepełnych 4/1 dni, w tym dni wolnych od pracy jest zupełnie nieakceptowalny.

Wobec powyższego Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oprotestowuje przedstawioną procedurę wnioskując o w pełni transparentny proces przygotowania procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów Komitetów Monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027 przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, a nie ciała konsultacyjno-doradcze administracji publicznej i w adekwatnym terminie dla przejrzystości procedury.

PRZEWODNICZĄCY 
Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
Andrzej Rybus-Tołłoczko

Na swoim profilu społecznościowym KWRDPP opublikował również treść załącznika dotyczącego procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 w brzmieniu: 

Załącznik nr 1 do uchwały nr …..

Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia …… czerwca 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027

Procedura wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027

Ordynacja konkursowa powstała w związku z koniecznością wyłonienia, w przejrzysty i zapewniający legitymację sposób, reprezentantów sektora pozarządowego, którzy zasiądą w komitetach monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027. 

Dokument przygotowano na gruncie zapisów ustawy z dnia 8 lutego 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dokument ten jest owocem współpracy Zespołu ds. Funduszy i Realizacji Zasady Partnerstwa i Rady Działalności Pożytku Publicznego.

1. Zasady ogólne

1.1. Ordynacja określa zasady i tryb wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027.

1.2. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

a) program operacyjny – krajowy program operacyjny lub regionalny program operacyjny;

b) krajowy program – program, o którym mowa w art. 2 pkt. 15 a ustawy;

c) regionalny program operacyjny – program, o którym mowa w art. 2 pkt. 23 ustawy;

d) komitet – komitet monitorujący program operacyjny lub regionalny program operacyjny;

e) organizację kandydującą – organizację, która ubiega się o miejsce w składzie komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027;

f) ustawa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

g) federacja – ponadbranżowy związek stowarzyszeń o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym;

h) organizacje pozarządowe – podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w tym federacje oraz związki stowarzyszeń; 

i) instytucja zarządzająca – instytucja, o której mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy;

j) rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 

z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

1.3. Wszystkie terminy określone w niniejszym dokumencie podano w dniach kalendarzowych.

2. Prawo udziału w konkursie

2.1. Prawo udziału w konkursie do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny przysługuje organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Prawo udziału w konkursie w wyborach do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny przysługuje:

a) organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym;

b) wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego, nieposiadającemu osobowości prawnej oddziałowi terenowemu organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym.

2.3. Do podmiotów, o których mowa w pkt. 2.2 lit b zapisy dotyczące organizacji pozarządowych stosuje się odpowiednio.

3. Liczba miejsc dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitecie

3.1. Zgodnie z art. 18 ust. 13 ustawy, instytucja zarządzająca występuje do:

a) Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia konkursu do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny;

b) Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia konkursu do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

3.2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3a ustawy, jeżeli w danym województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, instytucja zarządzająca występuje do Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia konkursu do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

3.3. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy, instytucja zarządzająca określi ile miejsc w komitecie mają objąć przedstawiciele organizacji pozarządowych.

4. Komisja Konkursowa

4.1. Od dnia otrzymania przez właściwą Radę Działalności Pożytku Publicznego wystąpienia, 

o którym mowa w pkt. 3.1 bądź wejścia w życie niniejszej procedury w przypadku wcześniejszego wniesienia wystąpienia przez instytucję zarządzającą niezwłocznie powołana zostaje komisja konkursowa.

4.2. W skład komisji konkursowej wchodzą wybrani przedstawiciele strony pozarządowej:

a) Rady Działalności Pożytku Publicznego w sytuacji, o której mowa w pkt. 3.1 lit. a oraz 3.2

b) Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sytuacji, o której mowa w pkt. 3.1 lit. b.

4.3. W skład komisji wchodzą przynajmniej 3 osoby, wybrane w drodze uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego (pkt. 4.2a) bądź Wojewódzkiej Rady Działalności (4.2b) Pożytku Publicznego spośród jej członków.

4.4. W składzie komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby, które są członkami organu zarządzającego lub nadzorczego organizacji kandydującej lub znajdują się z tymi członkami 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności ze składu komisji niezwłocznie wyłączają się osoby u których występują wspomniane zależności. 

4.5. Jeżeli ze względów, o których mowa w pkt. 4.4 lub z innych przyczyn liczba członków komisji spadłaby poniżej 3 osób, podmioty upoważnione w pkt 4.2 uzupełnią skład komisji na zasadach określonych w pkt 4.3. Jeśli pełne uzupełnienie składu nie będzie możliwe, ze względu na zaistnienie przesłanek z pkt 4.4 niezbędnej kooptacji do wymaganej liczby członków dokona Przewodniczący Komitetu ds. pożytku publicznego spośród osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych. 

4.6. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

a) czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem procedury konkursowej,

b) ogłaszanie zasad i terminu trwania konkursu,

c) przeprowadzenie klasyfikacji zgłoszeń konkursowych,

d) ogłaszanie wyników konkursu,

e) przedstawianie Radzie Działalności Pożytku Publicznego lub Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego listy organizacji wybranych do Komitetu.

4.7. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego bądź Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

4.8. Przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami ustala termin posiedzeń komisji oraz przewodniczy jej pracom.

5. Zgłaszanie organizacji kandydujących

5.1. W ciągu czterech dni od wydania uchwał, o którym mowa w pkt. 4.3 komisja konkursowa ogłasza nabór organizacji kandydujących. 

5.2. Ogłoszenie o naborze organizacji kandydujących zawiera informacje o:

a) komitecie monitorującym program operacyjny, którego dotyczy procedura wyborcza;

b) obszarach tematycznych, w odniesieniu do których instytucja zarządzająca zarezerwowała miejsce w komitecie dla organizacji pozarządowych.

c) liczbie miejsc w komitecie, o których mowa w pkt. 3.5, dostępnych dla organizacji pozarządowych;

d) terminie zgłaszania organizacji kandydujących, 

e) adresie poczty elektronicznej, na który należy przesyłać zgłoszenia kandydata.

5.3. Termin, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. d wynosi 14 dni. Komisja konkursowa może w nadzwyczajnej sytuacji skrócić termin. W takiej sytuacji jednak termin nie może być krótszy niż 7 dni. 

5.4. Organizacja kandydująca w swoim zgłoszeniu wskaże przedstawiciela, który będzie reprezentował organizację w składzie komitetu. 

5.5. Organizacje kandydująca może złożyć tylko jeden wniosek w danym konkursie. 

5.6. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2021-2027 zwanego dalej formularzem zgłoszeniowym. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

5.7. Organizacjami kandydującymi mogą być wyłącznie podmioty:

a) których członkowie organów zarządzających oraz nadzorczych i przedstawiciele zgłoszeni do prac w komitetach, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) które uzyskały poparcie co najmniej 10 innych organizacji pozarządowych, o których mowa w lub co najmniej jednego związku stowarzyszeń.

5.8. Organizacja kandydująca wraz z formularzem przedkłada: 

a) zgodę reprezentanta organizacji na ewentualny udział w pracach w Komitetu

b) zgody na przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych w szczególności: danych organizacji kandydującej, imienia i nazwiska reprezentanta, informacji o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym, wpisanych do formularza zgłoszeniowego, oraz danych organizacji udzielających poparcia na potrzeby przeprowadzenia procedury wyborczej, a także zgody na przetwarzanie i upublicznianie informacji, o których mowa w pkt. 5.11;

c) oświadczenie spełnienia warunków określonych w pkt. 5.7 oraz oświadczenie o niekaralności kandydata na przedstawiciela organizacji w komitecie 

d) kopię aktualnego statutu organizacji, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5.9. Organizacje kandydujące wraz z formularzem zgłoszeniowym mogą załączyć: 

a) dokument określających najważniejsze zagadnienia związane z udziałem organizacji w pracach KM;

b) historię organizacji;

c) curriculum vitae reprezentanta organizacji.

5.10. Poparcie, o którym mowa w pkt. 5.7 lit. b, wyrażają organizacje pozarządowe, posiadające prawo udziału w konkursie do danego komitetu. Poparcie takie wyrażane jest w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

5.11. Organizacja pozarządowa może udzielić poparcia więcej niż jednej organizacji kandydującej. 

5.12. W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego zdolność prawną zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

5.13. W przypadku organizacji pozarządowej, której reprezentacja w KRS nie została jeszcze zaktualizowana, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego zdolność do reprezentowania popierającego podmiotu.

5.14. Jeżeli dokument, o którym mowa w pkt. 5.12 i 5.13 nie zostanie dołączony lub będzie nieczytelny, zgłoszenie kandydata albo poparcie udzielone mu przez organizację pozarządową będzie nieważne.

5.15. Organizacja kandydująca nie może udzielić sobie poparcia o którym mowa w 5.7 b).

5.16. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji kandydującej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, powinien zostać zeskanowany i przesłany na adres, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. e.

5.17. Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

5.18. Komisja konkursowa weryfikuje zgłoszenia organizacji kandydujących ze względu na:

a) przesłanie w terminie, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. d;

b) liczbę organizacji, które udzieliły poparcia dla organizacji kandydującej; 

c) posiadanie prawa udziału w konkursie przez organizację kandydującą; 

d) złożenie stosownych oświadczeń przez osoby uprawione do reprezentowania podmiotu przez wskazanego przez organizację kandydata na reprezentanta organizacji w komitecie.

6. Rozstrzygnięcie konkursu

6.1. Komisja konkursowa po ukonstytuowaniu się zgodnie z pkt 4.2 oraz po upływie terminu na składanie formularzy zgłoszeniowych, dokonuje klasyfikacji organizacji kandydujących w oparciu o przesłane formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami ujętymi w pkt 5.9. Komisja może podjąć decyzję o zwrócenie się w formie mailowej do organizacji kandydującej o przesłanie dodatkowych wyjaśnień bądź wezwanie przedstawiciela organizacji do osobistego stawiennictwa się przed komisją. 

6.2. Każdy członek komisji konkursowej ocenia wniosek organizacji kandydującej przyznając punkty w skali od 1 do 10 wraz z krótkim uzasadnieniem.

6.3. Punkty wszystkich członków komisji są sumowane. W skład komitetu wybrane będą organizacje kandydujące z największą liczbą punktów. 

6.4. W przypadku równej ilości punktów na ostatnim miejscu, skutkującym wyborem do komitetu, decydujący jest głos przewodniczącego. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu

7.1. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawia Radzie Działalności Pożytku Publicznego lub Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego klasyfikację organizacji kandydujących wraz z uzasadnieniem.

7.2. Komisja konkursowa ogłasza rozstrzygnięcie konkursu, publikuje listę wybranych w skład komitetu organizacji oraz pozostałych uczestniczących w konkursie. 

7.3. Lista organizacji kandydujących zawiera: 

a) informacje o komitecie monitorującym program operacyjny, którego dotyczy procedura wyborcza;

b) nazwy organizacji kandydującej; 

c) liczbę punktów otrzymanych; 

d) nazwę, numer rejestru i siedzibę organizacji kandydującej;

e) nazwę, numer rejestru i siedzibę organizacji pozarządowych udzielających poparcia organizacji kandydującej.

7.4. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

8. Wygaśnięcie mandatu członka komitetu monitorującego oraz zmiana reprezentanta organizacji należącej do komitetu

8.1. W przypadku likwidacji bądź rezygnacji organizacji należącej do komitetu krajowego, bądź też jej wyłączenia ze składu komitetu monitorującego zgodnie z art. 17 ust. 8 ustawy, Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosi konkurs na zwolnione miejsce, zgodnie z niniejszą procedurą. 

8.2. W przypadku braku zgłoszeń w nowym konkursie, o których mowa w pkt. 8.1, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże inną organizacje należącą do komitetu.

8.3. W przypadku likwidacji bądź rezygnacji organizacji należącej do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny, Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego stosują odpowiednio pkt. 8.1 i 8.2. 

8.4. W przypadku śmierci, rezygnacji bądź utraty prawa do wybieralności reprezentanta organizacji należącej do komitetu krajowego bądź regionalnego w trakcie kadencji, organizacja ma prawo zgłosić nową osobę reprezentującą organizację w komitecie.

8.5. W trakcie kadencji organizacja może wnosić o zmianę reprezentanta z innych przyczyn niż określone w pkt 8.4. Wymiana reprezentanta nastąpi w przypadku uzyskania zgody Rady Działalności Pożytku Publicznego w przypadku komitetu krajowego lub Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w przypadku komitetu regionalnego. Brak zgody wyżej wymienionych organów powoduje bezskuteczność wniosku o zmianę reprezentanta. 

9. Kadencyjność

W razie pojawienia się możliwości ponownego przeprowadzenia procedury naboru organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących stosowana będzie niniejsza procedura.

10. Dokumentacja

Dokumenty związane z konkursem przechowuje Rada Działalności Pożytku Publicznego albo Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego do czasu zakończenia realizacji programu operacyjnego. Dokumenty są jawne i po zakończeniu konkursu mogą być udostępniane.

Odnośniki

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Rada Działalności Pożytku Publicznego do tej pory ogłosiła:

Projekt umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, opublikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, opiewa łącznie na kwoty: 

75 972 528 212 euro – wkład Unii,
17 131 547 433 euro – wkład krajowy,
93 104 075 645 euro – ogółem.


Jakie zasady obowiązują w finansowaniu unijnym? Jakimi instrumentami finansowymi dysponuje Unia Europejska? Jaką rolę właściwie pełnić mają Komitety Monitorujące? Jaka jest odpowiedzialność rad działalności pożytku publicznego? Kto i jak taką radę powołuje? 

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z  bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą.
Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na spotkanie już dziś! 

Źródło:
www.gov.pl;
Harasimowicz Aldona, Fundusze Pomocowe Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, Białystok, 2022