Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nowe terminy realizacji obowiązku sprawozdawczego za rok 2021

10 czerwca, 2022

Organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia i wysłania do odpowiedniego organu sprawozdania finansowego za ubiegły rok. W związku z wystąpieniem trudności w realizacji tego obowiązku wywołanych pandemią Covid19 oraz koniecznością dostosowania się do nowych wymogów Polskiego Ładu, terminy sprawozdawcze uległy przesunięciu. 

Zmiany terminów dotyczące sprawozdania finansowego

Wszystkie organizacje pozarządowe, w tym OPP, mają obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i wysłania rocznego sprawozdania finansowego. Z tego corocznego obowiązku zwolnione są jedynie NGO prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK). W artykule Sprawozdanie finansowe i CIT-8. Zmiany i terminy obowiązujące w roku 2022 pisaliśmy już o planowanych zmianach terminów oraz o zmianach w zakresie podpisywania sprawozdań, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości. Zmiany dotyczące terminów weszły w życie po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r., z którego pełną treścią możesz się zapoznać klikając w poniższy link.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 

Obowiązujące terminy:

Sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
– termin przed zmianą to 31 marca 2022
– termin po zmianie to 30 czerwca 2022

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
– termin przed zmianą to 30 czerwca 2022
– termin po zmianie to 30 września 2022

Wysłanie sprawozdania finansowego do KAS lub KRS – 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania
– termin przed zmianą to najpóźniej do 15 lipca 2022
– termin po zmianie to najpóźniej do 15 października 2022 (ponieważ 15 października to sobota, ostateczny termin wypada 17 października 2022)

Przesunięcie terminu to możliwość, a nie nakaz – wybór należy do NGO.

Zmiany terminów dla OPP

Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OPP mają obowiązek zamieścić oba sprawozdania – merytoryczne oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe – w internetowej bazie sprawozdań Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie. Standardowy termin zamieszczenia sprawozdania OPP w bazie NIW to 15 lipca. 

11 Kwietnia 2022 roku jednak zostało ogłoszone i opublikowane w dzienniku ustaw Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W 2022 roku więc, zgodnie z przytaczanym tu rozporządzeniem, termin publikacji sprawozdań OPP za rok 2021 w bazie NIW został przesunięty na 15 października 2022 roku. Jako że 15.10.2022 to sobota, finalny termin to 17 października 2022.

Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego (np. rok obrotowy od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku) mają inny termin na zamieszczenie sprawozdań w bazie. Jest to 30 listopada 2022. Termin ten nie został przesunięty.

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu sprawozdania finansowego? Jak sporządzić, podpisać, zatwierdzić i jak opublikować w bazie takie sprawozdanie? Nie wiesz jak złożyć podpis elektronicznie? Twoja organizacja ma status OPP i masz wątpliwości jak sporządzić sprawozdanie merytoryczne? Na terenie Dolnego Śląska działają Lokalne Inkubatory NGO, które służą nieodpłatnym wsparciem – zapraszamy. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!  

Źródło: www.gov.pl, www.niw.gov.pl