Ułatwienia dostępu

Skip to main content

CRBR – obowiązek wciąż trwa

12 maja, 2022

Ten nowopowstały obowiązek wywołał niemałe poruszenie wśród członków organizacji pozarządowych. Nakłada on dodatkowe wymogi formalne, których należało dopełnić drogą wyłącznie elektroniczną do końca stycznia 2022 roku. Do CRBR musiały dokonać zgłoszenia te organizacje, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek ten nie jest jednorazowy, należy pamiętać, że przy każdej zmianie dotyczącej tak zwanych beneficjentów rzeczywistych, należy każdorazowo wprowadzić aktualizację tych danych do CRBR.

CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny, który ma zwiększać bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wzmocnienie procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy. System ten ma ułatwić weryfikację osób prawnych w strukturach organizacyjnych tak zwanych instytucji obowiązanych. Rejestr jest publiczny, a dostęp do niego jest bezpłatny.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został powołany do życia na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku. Celem utworzenia go było uszczelnienie systemu finansowego oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
Wdrożenie dyrektywy unijnej w Polsce nastąpiło na mocy Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Terminy

Od dnia 31 października 2021. w życie weszły przepisy, które rozszerzają listę podmiotów o spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie oraz fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Podmioty zobligowane do zgłoszeń i zarejestrowane przed 31 października 2021 roku, miały czas do 31 stycznia 2022 roku.

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r. (po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji), zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. Jest to tzw. wpis konstytutywny, czyli taki, który zaczyna obowiązywać dopiero po odnotowaniu go w KRS. Termin liczymy właśnie od tego momentu.
Obowiązek ten obejmuje więc nowe organizacje – nowo zarejestrowana fundacja/stowarzyszenie ma 7 dni od rejestracji w KRS na zgłoszenie do CRBR.

W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Termin liczymy od momentu zaistnienia zmiany.
Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) jest to jednoosobowy organ centralny administracji państwowej, będącym głównym elementem polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

GIIF realizuje swoje zadania z pomocą jednostki organizacyjnej Ministerstwa Finansów – Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Wspólnie stanowią jednostkę analityki finansowej (tzw. Financial Intelligence Unit, FIU), zgodnie z definicją przyjętą w przepisach Unii Europejskiej.

Zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej są określone w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, w nowelizacji ustawy AML z dnia 30 marca 2021 roku (ang. Anti Money Laundering; tłum. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy), a także w Ustawie powołującej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości z dnia 17 grudnia 2021 roku

Zgodnie z ustawą AML, instytucje obowiązane, do których wliczają się rejestrowe NGOsy, muszą współpracować z GIIF w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował w kwietniu 2022 roku sprawozdanie za rok 2021 z zadań nałożonych na niego przez ustawę – LINK.

Czy bank ma prawo wymagać od organizacji zmiany wpisu w CRBR oraz czy sam może dokonywać zmian beneficjentów rzeczywistych? Co w przypadku gdy zgłoszone do CRBR przez nas informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są spójne z danymi banku? Czym jest transakcja ponadprogowa? Kiedy mamy do czynienia z transakcją podejrzaną? Jakie dokładnie zmiany organizacja powinna zgłosić do CRBR? Czy obowiązek ten dotyczy Kół Gospodyń Wiejskich albo Ochotniczych Straży Pożarnych? 
Potrzebujesz konsultacji? Umów się na BEZPŁATNE spotkanie z doradcą.
Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś! 

Źródło: www.gov.pl, ukaszz19.sg-host.com, www.iaml.com.pl