Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Organizacje pożytku publicznego zbierają 1 % podatku od osób fizycznych

06 kwietnia, 2022

Sezon rozliczeń podatkowych za 2021 rok w pełni. Do 2 maja można rozliczyć PIT za rok ubiegły i oddać 1 % podatku na rzecz wybranej organizacji. Status OPP (organizacji pożytku publicznego) mają te organizacje, które spełniają szereg wymogów, jakie stawia przed nimi proces rejestracji OPP oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymane przez organizacje pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Kwestię organizacji, która może zostać organizacją pożytku publicznego, określa Artykuł 20. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Art. 20
1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Organizacja pozarządowa, która chciałaby uzyskać status organizacji pożytku publicznego, musi wystąpić z wnioskiem o jego nadanie. Sąd weryfikuje czy organizacja spełnia wymogi ustawy i realizuje zadania ze sfery pożytku publicznego. Następnie wydaje decyzję. Organizacja uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełnia warunki określone w ustawie.

W przypadku gdy organizacja pozarządowa starająca się o status organizacji pożytku publicznego prowadzi lub będzie prowadzić nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego, wówczas informacja o przedmiotach tej działalności powinna znaleźć się w statucie. Warunek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania, zgodnie z którym w rozporządzeniu zostały określone urzędowe wzory formularzy wniosków o wpis i zmianę danych w KRS. Wniosek „KRS-W-OPP” służy do zgłoszenia przedmiotu działalności pożytku publicznego. Za pomocą tego formularza zgłaszamy jakie rodzaje działalności pożytku publicznego będziemy prowadzili nieodpłatnie a jakie odpłatnie. 

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą, składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie, elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu na PRS. 

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku – Wykaz OPP – 1%.

W roku obecnym wśród organizacji członkowskich Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO są 3 organizacje ze statusem OPP, które uprawnione są w tym roku do zbierania 1 %.

  1. 1. Fundacja Dobrych Działań | KRS: 0000353742Lokalny Inkubator NGO w Ząbkowicach Śląskich 

Fundacja Dobrych Działań powstała z chęci pomocy innym. Działania obejmują m.in. popularyzację i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; popularyzację koncertów i imprez artystycznych w instytucjach oświatowych i kulturalnych. Organizacja propaguje wiedzę o edukacji kulturalnej i integracji europejskiej oraz  wspiera i popularyzuje przedsięwzięcia z dziedziny kultury i sztuki.

  1. 2. Fundacja Jagniątków | KRS: 0000217559Lokalny Inkubator NGO w Jeleniej Górze 

Fundacja „Jagniątków” zajmuje się szeroko rozumianą aktywnością społeczną. Od początku swojej działalności stara się łączyć działania skierowane do młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi też działania z zakresu ekonomii społecznej. Organizacja pożytku publicznego zajmująca się edukacją osób w każdym wieku, opieką nad dziećmi, wsparciem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem (Klub Integracji Społecznej Jelonek w Jeleniej Górze). Promuje i wspiera wolontariat i działania obywatelskie w regionie.

3. Fundacja „Merkury” | KRS: 0000191584Lokalny Inkubator NGO w Wałbrzychu

Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych. Celem działania Fundacji „Merkury” jest prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego, w szczególności prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwiązywanie problemów bezrobocia wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z ofertą powyższych organizacji  OPP oraz do przekazania im 1 % podatku w zeznaniu podatkowym! Zachęcamy również do skorzystania z wieloletniego doświadczenia tychże organizacji w ramach bezpłatnego doradztwa. 
Czym jest działalność pożytku publicznego? Jakich obowiązków należy dopełnić mając status OPP? Twoja organizacja chce uzyskać status OPP? Jakie dokumenty należy złożyć? Doradcy z Lokalnych Inkubatorów NGO pomogą Ci w rozwianiu wątpliwości oraz odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!