Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sprawozdanie finansowe i CIT-8. Zmiany i terminy obowiązujące w roku 2022

09 marca, 2022

Organizacje pozarządowe standardowo do końca marca mogły sporządzać i podpisywać sprawozdania finansowe za rok poprzedni oraz składać deklaracje CIT. Ministerstwo Finansów ponownie wydłuża terminy sprawozdawcze za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT za 2021 rok. Ponadto nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza pewne zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań.

CIT – wydłużenie terminów

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym roku planowane jest przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku CIT za rok 2021 (ang. Corporate Income Tax), czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Jak tłumaczy to Ministerstwo Finansów:W związku z trwającym stanem epidemii oraz powstałymi trudnościami z tym związanymi zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych.

Piszemy tu o planowanym przedłużeniu terminu gdyż do tej pory rozporządzenie nie weszło w życie. Powstał zaś Projekt Rozporządzenia (z dnia 3 lutego 2022 r.) Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Na tą chwilę Projekt jest na etapie Opiniowania. W oparciu o ów Projekt Rozporządzenia możemy spodziewać się przesunięcia terminu wysłania deklaracji CIT-8 z dnia 31 marca 2022 na dzień 30 czerwca 2022. Są to terminy dla podmiotów, które mają rok obrotowy taki sam, jak kalendarzowy (tak jest w większości NGO-sów). Przesunięcie terminu to możliwość, a nie nakaz – wybór należy do NGO. 

Sprawozdanie finansowe – zmiany

W Dz.U. z dnia 23 listopada 2021 r. opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza kilka istotnych zmian w roku 2022 również dla organizacji pozarządowych w naszym kraju.

Zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości dotyczą organizacji pozarządowych przede wszystkim w zakresie wprowadzenia możliwości podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego przez co najmniej jednego członka zarządu wieloosobowego. Ma być to ułatwieniem dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy. Organizacje często mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków z przyczyn organizacyjno-technicznych. Stosowanie nowych rozwiązań ma być dobrowolne, gdyż są takie jednostki i organizacje, które nie mają trudności w podpisywaniu sprawozdań zgodnie z dotychczasowymi wymogami. A więc sprawozdanie finansowe będzie musiało być podpisane albo przez wszystkich członków tego organu albo przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład tego organu w sposób, o którym mowa w nowym art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości. Co oznacza, że podpis złoży wybrana osoba, a pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu będą musiały złożyć oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmowy złożenia takich oświadczeń (odmowa złożenia oświadczenia będzie równoznaczna z odmową podpisania sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia). Oświadczenia te i odmowy będą obligatoryjnie dołączane do sprawozdania finansowego.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 14 października 2021 r. i przepisy, o których mowa, weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.

Sprawozdanie finansowe – wydłużenie terminów

Status otwarty ma również Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (z dnia 28 stycznia 2022). W uzasadnieniu czytamy: 

Zmiany zaproponowane w projekcie wynikają z trudnej do przewidzenia dynamiki i skutków trwającej pandemii, w szczególności prognozy „piątej fali” COVID-19. W związku z tym duża część jednostek może mieć problemy z terminowym wykonywaniem ww. obowiązków (absencja pracowników), pomimo że charakteryzują się one wysokim stopniem elektronizacji procesów. Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika dodatkowo z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych, obecnie mocno zaangażowane we wdrażanie zasad nowego systemu podatkowego. W postulatach tych wskazywano, że ze względu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, wskazane jest przesunięcie m.in. terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Planowane zmiany terminów:

Sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
– termin przed zmianą to 31 marca 2022
– termin po zmianie to 30 czerwca 2022

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
– termin przed zmianą to 30 czerwca 2022
– termin po zmianie to 30 września 2022

Wysłanie sprawozdania finansowego do KAS lub KRS – 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania
– termin przed zmianą to najpóźniej do 15 lipca 2022
– termin po zmianie to najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października 2022)

Zobacz KOMUNIKAT Ministerstwa Finansów nt. dłuższych terminów sprawozdawczych za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT za 2021 rok.

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonują Lokalne Inkubatory NGO, które służą nieodpłatnym wsparciem. Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu sprawozdania finansowego? Nie wiesz jak podpisać elektronicznie takie sprawozdanie? Chcesz dowiedzieć się więcej o CIT-8? Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!