Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Granty na projekty wspierające ludność Ukrainy

11 marca, 2022

Dotychczasowa pomoc dla ludności Ukrainy w znacznym stopniu opiera się na determinacji tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Świadczona jest pomoc finansowana z prywatnych pieniędzy Polaków. Dzięki dobroci darczyńców, którzy przekazują darowizny finansowe i rzeczowe oraz dzięki empatii polskich rodzin, osoby poszkodowane w wojnie na Ukrainie, a są to głównie kobiety, dzieci i osoby starsze, znajdują schronienie i pierwsze wsparcie po przybyciu do Polski. By utrzymać pomoc w perspektywie długofalowej potrzebne jest zaangażowanie rządu i dużo większych środków finansowych. Organizacje pozarządowe są chętne do pomocy lecz potrzebują wsparcia finansowego na organizację i realizację działań pomocowych. 

Poniżej wskazujemy kilka funduszy dla organizacji pozarządowych, w których nabór już się rozpoczął, z przeznaczeniem na wsparcie dla Ukraińców, którzy ucierpieli w wyniku inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W zależności od programu grantowego, pomoc może być świadczona w różnym zakresie, zarówno na terenie Polski jak i Ukrainy.

Fundacja Edukacja dla Demokracji – Program Rita – „Szybka ścieżka”

Organizatorem naboru wniosków jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. „Szybka ścieżka” jest wydzielona w ramach programu „RITA – Przemiany w regionie” i stanowi zapowiedź szerszego wsparcia grantowego dla Ukrainy ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 1. Wnioski o granty w ramach niniejszego konkursu mogą składać polskie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) działające na rzecz mieszkańców Ukrainy wszystkich narodowości, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych.
  Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie konieczny jest partner w Ukrainie (może to być grupa nieformalna). Partnerami w Polsce mogą być organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Projekty interwencyjne wspierające mieszkańców Ukrainy wszystkich narodowości, którzy ucierpieli w wyniku wojny dotyczące w szczególności:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej Ukrainy – ewakuacja wewnętrzna i poza granice kraju.
2. Wsparcia medycznego i zaopatrzenia w środki ochrony osobistej dla ludności cywilnej, medyków, pracowników humanitarnych, dziennikarzy.
3. Zakupu wyposażenia pozwalającego na funkcjonowanie w sytuacji wojny (apteczek, łóżek polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.).
4. Działań na rzecz uchodźców w Polsce m.in.:
– zapewnienie zakwaterowania, utrzymania i wyżywienia oraz transportu;
– pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna;
– wsparcie dostępu do edukacji formalnej i nieformalnej dla dzieci uchodźczych a także dostępu do opieki nad dziećmi;
– wsparcie adaptacji i integracji.

Wysokość grantu – do 40 000 zł. Uzasadnione koszty administrowania projektem mogą stanowić do 20% wnioskowanej dotacji. Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Termin składania wniosków: do 15 marca 2022
Więcej: https://programrita.org/wspieramy-ukraine-szybka-sciezka-grantowa/

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Program Działaj Lokalnie – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

Pula na granty w 2022 roku wynosi 3.5 miliona złotych. Są to środki pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkłady własne Ośrodków Działaj Lokalnie, które co roku organizują lokalne konkursy grantowe. Minimum milion złotych z tych środków przeznaczone zostanie na specjalną ścieżkę grantową – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, w ramach której wsparcie otrzyma co najmniej 200 projektów.

O grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na takie działania jak:

 • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców; 
 • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;
 • pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynacja pomocy humanitarnej;
 • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;
 • zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania;
 • organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).

Działania w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” muszą być realizowane w gminie będącej w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie. Można to sprawdzić na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce „Zasięg programu”.

Termin składania wniosków: w zależności od ośrodka
Więcej: http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

PROO 5 edycja 2022 – wsparcie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy 

W Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5 mogą wziąć udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA, 
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE, 
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO. 

Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. Wysokość grantu – do 10 000 zł.

Termin składania wniosków: charakter ciągły – do 30 listopada 2022 lub do wyczerpania środków.
Więcej: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/

Fundacja Solidarności Międzynarodowej – Programu Wsparcie Demokracji 2022

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłasza otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej. Konkurs organizowany jest w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji. Projekty wyłonione w Konkursie będą obejmowały działania w ramach trzech priorytetów: 

I. Wsparcie dla osób represjonowanych, które ze względu na sytuację w Białorusi lub Ukrainie potrzebują doraźnej pomocy:
m.in. prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc osobom represjonowanym m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, opieki medycznej (w tym opieki psychiatrycznej), wsparcia finansowego/rzeczowego (w tym zakup leków, środków medycznych i in., przepisanych w ramach świadczonej pomocy medycznej i psychiatrycznej) i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego.

 II. Wsparcie dla think tanków i organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie oraz włączających się w działania rzecznicze na forum międzynarodowym
m.in. kampanie informacyjne (w tym badania, analizy i in.) na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie, skierowane do odbiorców w Polsce, UE, w Białorusi lub Ukrainie, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach w Białorusi lub Ukrainie, wsparcie dla białoruskich lub ukraińskich mediów przenoszących się lub planujących przeniesienie swojej siedziby do Polski, działania rzecznicze na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań rzeczniczych organizowanych w koalicji z organizacjami zagranicznymi, przygotowywanie raportów na temat łamania praw człowieka w Białorusi lub Ukrainie (np. dla ONZ), udział w spotkaniach międzynarodowych, na których omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi lub Ukrainy, lit ygacja strategiczna. 

III. Wsparcie działań na rzecz białoruskiej lub ukraińskiej diaspory w Polsce:

m.in. wsparcie działań wspomagających rozwój i integrację białoruskiej lub ukraińskiej diaspory, wzmacniających poczucie jedności (wystawy, projekcje filmów i in.), adaptację kulturową oraz poprawę jakości życia w lokalnej społeczności, w tym wsparcie działalności centrów adaptacyjno-integracyjnych.

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz społeczeństwa białoruskiego lub ukraińskiego, których główne działania realizowane są na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski. 

Organizacja może  złożyć jeden wniosek projektowy samodzielnie i jedną ofertę wspólną z inną organizacją/innymi organizacjami. 

Dopuszczalne jest składanie ofert w partnerstwie także z organizacjami zagranicznymi. Formalnym wnioskodawcą w takim wypadku jest organizacja polska, która musi być uprawniona do udziału w Konkursie. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału może złożyć jeden wniosek na jeden priorytet główny. Dodatkowo podmiot może określić priorytet pomocniczy, jeśli projekt zakłada realizację działań przewidzianych w ramach jednego z dwóch pozostałych priorytetów.

Wnioskodawca samodzielnie określa, jaka część budżetu (procentowo) zostanie przeznaczona na realizację działań, mieszczących się w priorytecie głównym i priorytecie pomocniczym. Czas realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r. (możliwa jest refundacja kosztów projektowych)

Wysokość dofinansowania – w konkursie możliwe jest wnioskowanie w ramach małych i dużych grantów. Dofinansowanie przyznawane w ramach małych grantów wynosi od 50 000 do 250 000 zł. Małe granty rekomendowane są organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM. Dofinansowanie przyznawane w ramach dużych grantów wynosi maksymalnie 1 500 000 zł. Duże granty rekomendowane są organizacjom, które mają już doświadczenie we współpracy z FSM lub doświadczenie w realizacji wysokobudżetowych projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Termin składania wniosków: do 13 marca 2022
Więcej: https://solidarityfund.pl/2022/02/25/konkurs-grantowy-na-rzecz-bialorusi-i-ukrainy/

Programy grantowe, w których można się starać o finansowe wsparcie dla ludności Ukrainy są, ale wciąż jest to zbyt mała pomoc dla pomagaczy pozarządowych. Organizacje w całej Polsce czekają na większe wsparcie, które byłoby przeznaczone z funduszy krajowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku na jeden z powyższych konkursów wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!