Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fundraising, czy to się opłaca?

20 marca, 2022

Fundraising to nic innego jak działania mające na celu pozyskanie środków i funduszy niezbędnych do realizacji misji danej organizacji. Z perspektywy NGO to proces oparty głównie na przemyślanej i skutecznej strategii.

Wiele organizacji w Polsce nadal jednak traktuje fundraising jako działalność akcyjną. Aby dokonała się zmiana w tym obszarze, potrzebne jest wdrożenie myślenia systemowego. Długofalowe programy pomocy beneficjentom wymagają zaś przygotowania długofalowych strategii fundraisingowych. Tak jak każda organizacja pozarządowa potrzebuje środków finansowych do funkcjonowania, tak każda organizacja pozarządowa potrzebuje działań fundraisingowych. 

O kondycji NGO

Według badania „Kondycja organizacji pozarządowych 2021” Stowarzyszenia Klon/Jawor, przeciętny budżet roczny organizacji pozarządowej w 2020 roku wynosił 26 tys zł, a 17% z organizacji deklaruje budżet na poziomie 1 tys. zł. To niska kwota, która pozwala na realizację celów statutowych w ograniczonym zakresie. Wspomniane badanie obejmuje czas pandemii, która miała poważny wpływ na kondycję organizacji pozarządowych. 50 % organizacji w związku z pandemią zawiesiło istotną część działań na co najmniej pół roku. Zaś 49 % NGO nie prowadziło żadnych działań zdalnie, w rozumieniu działań dla odbiorców zewnętrznych. Jednak 38% organizacji w wyniku pandemii podjęło nowe działania, których organizacja nie prowadziła przed pandemią.

Na co komu fundraising

Jednym z kierunków rozwoju trzeciego sektora jest dywersyfikacja źródeł finansowania. Większość organizacji wciąż jako główne źródło utrzymania wskazuje publiczne środki krajowe (gminne, powiatowe, wojewódzkie czy ogólnopolskie). 59% organizacji korzystało w badanym 2020 roku z publicznych środków krajowych, od których polskie organizacje często są zależne. Zdecydowana większość badanych organizacji deklaruje trudności w pozyskiwaniu funduszy i sprzętu – jest to 67%. Organizacje pozarządowe w Polsce często zwyczajnie nie stać na zatrudnienie fundraisera. Pozyskiwaniem funduszy zajmują się zarząd lub osoby związane z organizacją i organizacje świetnie radzą sobie z prowadzeniem projektów finansowanych z grantów konkursowych. Potrafią je zaplanować, zrealizować i rozliczyć tak, że potem bez trudu sięgają po następne. Nie dziwi więc fakt, że fundraising najszybciej rozwijał się w tych krajach, w których organizacje pozarządowe nie mogły liczyć na pomoc państwa. 

Od czego zacząć
Wszystko zaczyna się od celu. Warto mieć jednoznacznie określone: po co i dla kogo istnieje organizacja. Wtedy łatwiej dostrzec, kto może być darczyńcą organizacji. Te dwie informacje, kto jest beneficjentem i kto może być darczyńcą pozwalają wejść w świat fundraisingu. Trzeba wymyślić, jak połączyć jednych i drugich za pomocą prośby o pieniądze na realizację programu organizacji. Trzeba zacząć od opracowania planu, w którym na końcu realizacji jest wynik finansowy (Jerzy Mika, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu)

Narzędzia fundraisingowe
W fundraisingu wykorzystywanych jest wiele sposobów pozyskiwania funduszy. Zbiórki, granty, sponsoring, crowdfunding, loterie, konkursy, aukcje, działalność odpłatna i gospodarcza, peyroll, sms, wpłaty online, ale i direct mailing, click&donate, lokaty, kapitał żelazny. Składki członkowskie, 1 %, darowizny od osób prywatnych i prawnych oraz barter. Skończone są źródła pozyskiwania funduszy, jednak nieskończone są metody, jakich możemy użyć by środki finansowe zdobyć.

Współpraca z biznesem
Formy aktywności i zaangażowania firm na rzecz lokalnej społeczności czy ogółu społeczeństwa określa się zaangażowaniem społecznym biznesu (corporate community involvement). Firma zaangażowana społecznie inwestuje przede wszystkim w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, dba o prawe i etyczne relacje z otoczeniem, szanuje wzajemne porozumienia pomiędzy partnerami społecznymi. Dla zwiększenia zysku i dobrego wizerunku przedsiębiorstwa, szczególnie duże koncerny chcą być „odpowiedzialne społecznie”. Idea CSR – ang. corporate social responsibility – czyli odpowiedzialność społeczna biznesu oznacza, że firmy uczciwie traktują pracowników, dostawców, klientów i otoczenie – społeczność, środowisko. W wyniku tej polityki wspierają inicjatywy, np. na rzecz społeczności lokalnych. CSR to zasada pracy biznesowej – opisana normą jakościową ISO 26000, ma generować zyski dla firmy, jest częścią systemu ekonomicznego firmy, a nie funduszem do rozdania.

CSR w Polsce

Według badań sprzed kilku już lat, jakie przeprowadziła Katedra Ekonomii w Poznaniu (2014 r.), w Polsce borykamy się wciąż ze zbyt niskim stopniem zaangażowania społecznego przedsiębiorstw. W Polsce idea ta jest mało doceniana. Ponad 45% ankietowanych twierdzi, że w ich przedsiębiorstwie realizowana jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Około 20% odpowiedziało, że w ich miejscu pracy nie jest wdrażana idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Natomiast ponad 35% badanych nie wie, czy przedsiębiorstwo realizuje taką koncepcję. Duża część firm postrzega natomiast CSR przez pryzmat zaangażowania społecznego, ale nierzadko zawężonego do jednorazowych akcji społecznych czy wolontariatu pracowniczego. Powodem niskiego stopnia odpowiedzialności społecznej biznesu w Polsce jest przekonanie o nieopłacalności takich działań, przekonanie o niemożności zmiany świata na lepsze bądź przekonanie, że biznes nie powinien przejmować od instytucji publicznych odpowiedzialności za wprowadzanie i stosowanie standardów społecznych i środowiskowych. 

Jak zacząć i opracować plan fundraisingowy? Jak zaangażować społecznie lokalne przedsiębiorstwa? Z czym to się wiąże? Chcesz poznać narzędzia działań fundraisingowych? Potrzebujesz konsultacji? Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą.

Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródła:
infona.pl, ngo.pl, fundraising.org.pl