Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ostatnie dni na wypełnienie nowego obowiązku dla organizacji pozarządowych po nowelizacji „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

24 stycznia, 2022

Od dnia 31 października 2021 r. możliwe jest zgłaszania beneficjentów rzeczywistych przez podmioty, na które obowiązek ten nałożyła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do złożenia wniosku o ujawnienie danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych zobowiązane są m.in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie podmioty muszą dokonać zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Do złożenia wniosku o ujawnienie danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych zobowiązane są m.in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Natomiast zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z zasadami reprezentacji zapisanymi w statucie. Jeśli zgodnie ze statutem reprezentacja jest wieloosobowa, to zgłoszenie podpisują wszystkie osoby upoważnione. Osoby, które dokonują zgłoszenia, odpowiadają za poprawne i terminowe podanie danych.

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

Kim jest beneficjent rzeczywisty

Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad organizacją pozarządową zobowiązaną do wpisu w CRBR.

Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez organizację. Będzie to więc każda osoba fizyczna, która dysponuje w tym organie więcej niż 25% głosów.

Jeśli takich osób nie ma, bo w organie stanowiącym są co najmniej 4 osoby, a zatem żadna z nich nie dysponuje więcej niż 25% głosów – zgłosimy osoby zajmujące kierownicze stanowisko w organizacji, czyli zarząd.

Tak więc, w stowarzyszeniu najwyższą władzą jest zgromadzenie walne członków stowarzyszenia, ale w związku z tym, że minimalna liczba członków stowarzyszenia wynosi 7, to żaden z członków walnego zebrania nie spełnia powyższego warunku tj. nie dysponuje więcej niż 25% głosów. Zatem w stowarzyszeniu beneficjentem rzeczywistym będą członkowie zarządu stowarzyszenia.

W przypadku fundacji określenie beneficjenta rzeczywistego jest trudniejsze. Aby ustalić beneficjenta rzeczywistego w fundacji musimy w pierwszej kolejności określić organ stanowiący i jego kompetencje tj. organ, który zgodnie ze statutem decyduje np. o powoływaniu i odwoływaniu zarządu, zmianach w statucie czy likwidacji fundacji. Może to być np. sam Fundator lub Rada Fundacji czy Zarząd i jeśli osoby fizyczne pełniące funkcje w organie stanowiącym posiadają więcej niż 25% głosów, to wtedy zgłaszamy je do rejestru. Natomiast jeśli organ jest cztero- i więcej osobowy, w Rejestrze zgłosimy członków zarządu, jako osoby zajmujące stanowisko kierownicze.

Do kiedy mogę dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Ostatecznym terminem dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed nowelizacją, do którego powinny one złożyć wniosek o ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego, będzie 31 stycznia 2022 r.

Nowe organizacje pozarządowe, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 października 2021 r., muszą się zgłosić do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania organizacji do KRS.

W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany i w tym przypadku trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie.

Jak możemy pomóc?

Lokalne Inkubatory zapewniają kompleksowe wsparcie doradcze w wypełnieniu obowiązku dotyczącego rejestracji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, obejmujące m. in.:

  • wsparcie w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego podmiotu
  • przygotowanie wniosku o ujawnienie danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
  • wsparcie techniczne w procesie elektronicznego podpisywania wniosku

Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!